Asociația G.A. Ghica

 

Date de contact:
                        - Adresa: Strada Jandarmeriei nr.9-11, sector 1, Bucureşti
                        - Telefon/Fax: 0213105829
                        - Telefon metropolitan: 16523,16522
    
Program de lucru: de luni până vineri de la 07.00 – 11.00

 

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DIRECTOR

a) Asigură şi urmăreşte permanent punerea în execuţie, atât la nivel central cât şi teritorial, a hotărârilor Adunărilor Generale ale membrilor asociaţiei şi a deciziilor proprii, cu privire la organizarea şi buna funcţionare a acesteia;
b) Elaborează şi prezintă spre aprobarea adunării generale următoarele documente:
                   - raportul de activitate al asociaţiei pentru perioada anterioară;
                   - execuţia bugetului de venituri şi cheltuilei;
                   - bilanţuri financiar – contabile;
                   - proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor;
                   - proiectele programelor asociaţiei pentru anul următor;
c) Face propuneri de completare sau modificare a statutului şi le supune aprobării adunării genrale a membrilor asociaţiei;
d) Funcţie de evoluţia inflaţiei, analizează, stabileşte şi supune aprobării adunării generale modificarea cuantumului cotizaţiilor lunare;
e) Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
f) Aprobă primirea de subvenţii, sponsorizări şi donaţii cu respectarea legislaţiei de profil în vigoare;
g) Emite decizii în şedinţele de lucru proprii care sunt obligatorii pentru comitetele de conducere ale structurilor teritoriale, în intervalul dintre adunările generale ale membrilor sociaţiei;
h) Analizează pe baza prevederilor legislaţiei de profil în vigoare şi propune spre aprobare adunării generale a membrilor asociaţiei, înfiinţarea de noi structuri teritoriale (filiale sau sucursale);
i) Ţine o legătură permanentă cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române precum şi cu structurile teritoriale înfiinţate şi asigură aplicarea în mod unitar a hotărârilor adunării generale, a deciziilor proprii luate în şedinţele de lucru şi a prevederilor statutului în toată asociaţia;
j) Desfăşoară activităţi de control şi sprijin în structurile subordonate, în vederea aplicării unitare a hotărârilor şi deciziilor luate, precum şi a obiectivelor cuprinse în statut;
k) Elaborează planuri de acţiune pe etape ale asociaţiei  în vederea redobândirii pe cale legală a statutului de urmaşă a asociaţiei Casa Jandarmeriei Române şi patrimoniului mobil, imobil şi financiar al acesteia;
l) Realizează şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organizaţiile şi asociaţiile similare interne şi internaţionale şi asigură participarea membrilor săi  la activităţi şi acţiuni specifice, pe bază de reciprocitate;
m) Gestionează şi administrează întreg patrimonial iniţial şi dobândit (redobândit) pe timpul fiinţării asociaţiei în limitele competenţelor sale, atât la nivel central cât şi territorial;
n) Organizează şi ţine evidenţa financir- contabilă a asociaţiei, în conformitate cu legea contabilităţii, cu normele de aplicare a acesteia, cu instrucţiunile şi ordinele ministrului finanţelor în această materie şi colaborează cu comisia de cenzori a asociaţiei în această privinţă;
o) Analizează şi sprobă cuantumul sumelor necesare acţiunilor sociale şi umanitare, sprijinirea financiară a cercetării  ştiinţifice, continuării studiilor, obţinerii unor drepturi şi apărarea intereselor membrilor asociaţiei în justiţie, precum şi pentru desfăşurarea  unor activităţi de cultură şi sport ce se organizează atât la nivel central cât şi teritorial; 
p) Ţine o evidenţă strictă a membrilor asociaţiei şi asigură realizarea lucrărilor de secretariat;
r) Funcţie de situaţie, fonduri şi aprobarea adunării generale, poate închiria, achiziţiona sau construi immobile, în scopul realizării obiectivelor propuse;
ş) Hotărăşte schimbarea adresei sediului social al asociaţiei şi duce la îndeplinire această hotărâre;
t) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

COLABORARE

a) În data de 06.05.2009 asociaţia a încheiat un protocol de colaborare cu Jandarmeria Română.

b) În urma deciziei Consiliului Director luată în şedinţa de lucru ordinară din data de 30.06.2009 şi în baza invitaţiei primite din partea Fundaţiei Pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (F.D.S.C.) pentru cunoaşterea şi promovarea imaginii sale, a scopului, obiectivelor şi activităţii ce o desfăşoară, Asociaţia Grigore Alexandru Ghica a fost înregistrată în Catalogul acestui organism.

Prin decizia nr.5 a Consiliului Director luată în şedinţa de lucru ordinară din data de 19.02.2008, în baza art.24 alin.2 pct.3 din O.G.nr.26/2000 a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Director şi structura organizatorică a asociaţiei, document care reglementează activitatea fiecărei direcţii şi membru al acestui organ de conducere precum şi a structurilor teritoriale înfiinţate.

Consiliul director

Comitetul de conducere al filialei si al sucursalei judetene

Asociaţia Grigore Alexandru Ghica este organizată pe principiul territorial şi are în componenţă filiale şi sucursale care funcţionează pe lângă unităţile  subordonate I.G.J.R.
Pentru a deveni membru al acesteia, cei care doresc se pot adresa direct Consiliului Director sau Comitetelor de Conducere ale acestor structuri  care după aderare îi vor lua în evidenţă.
Obţinerea acestei calităţii  se face prin aderarea liber consimţită, deplină şi acceptarea fără rezerve a prevederilor statutului asociaţiei de către persoanele fizice care dovedesc calitatea de jandarm (cadre active, în rezervă, retragere şi veterani de război).
Dobândirea calităţii de membru se face în baza unei adeziuni angajament adresată asociaţiei şi care urmează să fie pusă în discuţia Consiliului Director în vederea aprobării în termen de 30 de zile de la completare. 
Solicitanţii vor completa această adeziune/angajament în dublu exemplar, care după aprobare şi luare în evidenţă un exemplar va fi returnat structurii teritoriale din care va face parte.
Pierderea calităţii de membru al asociaţiei se produce în una din următoarele situaţii:

 1. când există o cerere scrisă de retragere a membrului asociaţiei validată de Consiliul Director;
 2. neplata cotizaţiei stabilite;
 3. nerespectarea obligaţiilor izvorâte din statut;
 4. excluderea hotărâtă de comisia de disciplină;
 5. decesul membrului asociaţiei;
 6. dizolvarea şi lichidarea în condiţiile legii a asociaţiei.

NOTĂ: 
Membrii asociaţiei cadre în rezervă, în retragere şi veterani de război pot plăti cotizaţia stabilită trimestrial, semestrial sau anual.
În situaţia în care aceştia nu au plătit cotizaţia stabilită până la finele anului calendaristic în curs îşi pierd calitatea de membru.

a) În conformitate cu prevederile statutului pot beneficia de ajutor financiar din fondurile asociaţiei numai membrii acesteia care au o vechime de cel puţin 6 luni şi membrii familiilor acestora aflaţi în următoarele situaţii:
- accidente şi afecţiuni medicale grave care necesită intervenţii chirurgicale şi tratamente îndelungate, achiziţionarea unor aparate medicale (proteze) etc.
- deces
- alte situaţii deosebite ca urmare a producerii unor calamităţi naturale, incendii, etc.
b) Prin membrii de familie se înţelege:
- Pentru membrii căsătoriţi – soţie (soţ) copii.
c) Paşi de urmat:
La solicitarea scrisă a membrilor asociaţiei aflaţi în una din situaţiile prezentate mai sus pentru a li se acorda un ajutor financiar din fondurile asociaţiei Comitetele de conducere ale sucursalelor (persoana responsabilă cu rezolvarea problemelor asociaţiei din unităţile subordonate I.G.J.R. în care nu sunt constituite filiale sau sucursale teritoriale) vor întocmi câte un dosar pentru fiecare caz în parte pe care le vor analiza în şedinţele de lucru lunare şi vor hotărî asupra înaintării acestora spre aprobare Consiliului Director.
Conţinutul dosarului:
1) Solicitarea scrisă  a membrului asociaţiei adresată Comitetului de Conducere al Sucursalei (persoanei responsabile) în care se vor prezenta următoarele:
- gradul, numele şi prenumele;
- vechimea ca membru;
- motivul solicitării în detaliu şi suma necesară;
- contul IBAN sau de card în care asociaţia poate transfera suma aprobată;
- CNP;
- data şi semnătura.
2) În cazul accidentelor şi afecţiunilor medicale grave vor anexa în xerocopie:
- diagnostice, bilete de ieşire din spital, reţete, recomandări;
- facturi, bonuri fiscale care atestă plata contravalorii manoperelor medicale, achiziţia unor aparate şi materiale, proteze, tratamente, etc.
3) În cazul recuperării unor pagube materiale produse  ca urmare a unor calamităţi naturale, incendii, etc.:
- adeverinţe emise de organul local al administraţiei de stat din care să rezulte dacă solicitantul a fost sau nu despăgubit (parţial sau total);
- lista pagubelor suferite (la locuinţă, anexe, alte bunuri);
- fotografii ale acestora.
4) În caz de deces:
- certificatul de deces.
5) Avizul compartimentului financiar cu privire la faptul că are cotizaţia plătită la zi.

SITUAŢIE NUMERICĂ PRIVIND ACORDAREA DE  AJUTOARE FINANCIARE MEMBRILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢII DEOSEBITE


2011                        2012                        2013


 

Algoritmul acordării ajutoarelor financire
pentru perioada 01.04.2019 - 31.03.2020.

A. Categorii de afecțiuni medicale.

B. În caz de deces.

C. Ajutor financiar pentru membrii asociaţiei care sunt întreţinători unici de familie şi contribuie efectiv la întreţinerea acesteia.

D. Ajutoare în caz de incendii, inundaţii, alunecări de teren, etc. (mai puţin cutremur).

E. Sprijin financiar pentru membrii asociaţiei care participă la competiţii sportive interne şi internaţionale şi care reprezintă Jandarmeria Română.

F. Sprijjin financiar pentru asistenţă juridică privind apărarea membrilor asociaţiei.

G. Sprijin financiar acordat copiilor membrilor asociaţiei, supra dotaţi, care s-au remarcat pe plan intern şi internaţional în diferite domenii ale ştiinţei, culturii, artei, sportului.

H. Sprijin financiar pentru mebrii asociaţiei care pe timpul îndeplinirii misiunilor au rămas cu sechele sau infirmităţi.

I. Sprijin financiar acordat pentru membrul asociaţiei care are unul sau mai mulţi copii minori încadraţi în gradul I sau II de invaliditate.

Consiliul Director al Asociaţiei F.S.P. Grigore Alexandru Ghica adresează cele mai calde mulțumiri pentru sponsorizările făcute cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române și a realizării de către Jandarmeria Română a activităților reprezentative și sarcinilor ce îi revin în asigurarea președenției Comitetului Interministerial de Nivel Înalt (CIMIN) al Forței de Jandarmerie Europeană, astfel:

     a) pentru sărbătorirea Zilei Jandarmeriei Române:

 • ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN "ROMATSA";
 • RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.;
 • APA NOVA BUCUREȘTI S.A.;
 • DRAGONUL ROȘU S.A.;
 • CONPET S.A.;
 • ANGST RO S.R.L.

    b) pentru asigurarea președenției F.J.E.:

 • LA FÂNTÂNA S.R.L.;
 • S.C. ROM STAR S.R.L.

 

Scrisoare de mulţumire adresată membrilor asociaţiei de către fiul unui subofiţer din cadrul IJJ Buzău, pentru ajutorul acordat în cuantum de 7000 lei pentru achiziţia unei proteze auditive.


Inaugurare locație Covasna

Adunarea generală 2010

Adunarea generală 2011

Comemorarea eroilor jandarmi cazuţi la Otopeni

 

Dezvelire bust Carol I la C.P.P.J.M. Sinaia

 

Ziua Veteranilor unităţii

 


Ziua Jandarmeriei Române