FJE

 

1. Context

În data de 17 ianuarie 2004, miniştrii apărării din Franţa, Italia, Olanda, Spania, şi Portugalia au semnat la Noordwijk, în Olanda, o Declaraţie de intenţie prin care se pun bazele Forţei de Jandarmerie Europene (FJE), o forţă care să răspundă cerinţelor UE, dar şi altor organisme internaţionale, pe linia îndeplinirii unor misiuni specifice, în cadrul operaţiilor civile şi militare de management al crizelor.

 

În acest context, la Velsen, în Olanda, la 18 octombrie 2007, a fost adoptat Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Olandei şi Republica Portugheză, stabilind Forţa de Jandarmerie Europeană.
Forţa de Jandarmerie Europeană nu este o structură a UE, ci un instrument al acesteia, formată din unităţi de poliţie cu statut militar şi atribuţii în domeniul poliţienesc, puse la dispoziţie de către statele fondatoare în mod voluntar.

2. Membrii:

  • 7 state membre cu drepturi depline: Franţa, Italia, Spania, Olanda, Portugalia ( fondatoare), România ( din decembrie 2008, fara finalizarea procedurilor de aderare pâna in prezent ) şi Polonia ( din 2013);
  • 1 stat partener: Lituania (din 2009);
  • 1 stat observator: Turcia ( din 2009).

 

3. Structura, conducerea şi procesul de decizie

Rezultat al voinţei comune a cinci state membre ale UE (Franţa, Italia, Spania, Olanda şi Portugalia), care dispun de forţe de tip jandarmerie capabile să execute misiuni de securitate publică şi de poliţie judiciară, FJE este concepută astfel încât să poată fi pusă la dispoziţie pentru situaţiile cele mai dificile, în vederea unei desfăşurări rapide pentru garantarea siguranţei şi ordinii publice atât sub comandă militară, cât şi sub autoritate civilă.

Forţa de Jandarmerie Europeană este o structură operaţională, pre-organizată, robustă şi care poate fi dislocată rapid, cuprinzând exclusiv elemente ale forţelor de poliţie cu statut militar ale părţilor, pentru a îndeplini toate sarcinile poliţieneşti din sfera operaţiunilor de management al crizelor.

Calitatea specială de poliţie cu statut militar permite o excelentă coordonare şi integrare atât în componentele civile cât şi în cele militare ale misiunilor internaţionale, Forţa fiind pre-organizată (dispune de un Comandament Permanent în Italia, la Vicenza, de state majore proiectabile în teatrele de operaţii şi de un catalog de capabilităţi prin care statele membre sunt deja angajate cu forţe şi tehnică în aşteptare), robustă (dispune de unităţi integrate de poliţie), având capacităţi de dislocare rapidă (dislocarea unei forţe de 800 militari în 30 de zile) şi fiind capabilă de a-şi asuma toate sarcinile de poliţie prin dispunerea de elemente specializate.

FJE are la dispoziţie un Comandament Permanent (PHQ) care a devenit operaţional în anul 2007, localizat la Vicenza (Italia) şi este condus de către Comandantul FJE. Comandamentul are ca atribuţii identificarea şi documentarea asupra teatrelor potenţiale de intervenţie, planificarea operaţiilor şi definirea nevoilor operaţionale ale Forţei, pregătirea planificării de urgenţă şi conducerea exerciţiilor comune, evaluarea activităţilor şi  actualizarea sprijinului logistic, consilierea statelor părţi în vederea perfecţionării interoperabilităţii între unităţi şi alte forţe, desfăşurarea activităţii comandamentelor proiectabile şi a activităţii de stat major în sprijinul Comandantului FJE şi contribuţia cu recomandări, la procesul de decizie strategică. Personalul Comandamentului Permanent este alcătuit din membri ai forţelor naţionale de poliţie cu statut militar desemnaţi de statele membre, care acordă sprijin în funcţionarea acestei structuri de comandă.

Factorul de decizie care guvernează FJE este Comitetul Interministerial de Rang Înalt (CIMIN), care ia hotărârile de natură politică, elaborează directivele şi stabileşte liniile de orientare, fiind alcătuit din reprezentanţii ministerelor responsabile din fiecare stat membru (ministerele de externe, interne şi/sau apărare, în funcţie de subordonarea naţională a forţelor de jandarmerie). De asemenea, asigură coordonarea politico-militară, numeşte Comandantul FJE şi îi transmite directivele, numeşte comanda fiecărei operaţiuni în parte şi stabileşte condiţiile de întrebuinţare a forţei.
Preşedinţia CIMIN se asigurată anual de fiecare stat membru cu drepturi depline. În anul 2014, Franţa deţine Preşedinţia CIMIN.

4. Misiune

Principalele obiective ale Forţei, stabilite prin Declaraţia de intenţie, sunt următoarele:

  • să contribuie la dezvoltarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA) prin misiuni de substituire şi/sau întărire a forţelor locale de poliţie, inclusiv misiuni complete de poliţie judiciară;
  • să contribuie prin punerea la dispoziţia UE a unei forţe operaţionale în scopul de a executa toate misiunile de poliţie în timpul operaţiunilor de gestionare a crizelor (misiuni de tip Petersberg), cu o atenţie deosebită acordată misiunilor de substituire;   
  • să asigure o primă structură multinaţională pentru operaţiunile Uniunii Europene;

În conformitate cu Tratatul FJE, Forţa este abilitată să intervină pe un spectru larg de misiuni, precum:
             - asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice;  
             - monitorizarea şi consilierea poliţiei locale, inclusiv în activitatea judiciară;
             - controlul traficului ilicit, poliţie de frontieră şi cercetare generală;
             - investigaţia judiciară, acoperind sfera depistării actelor de delicvenţă,
               urmărirea şi infractorilor şi transferul lor sub autorităţile judiciare competente;
             - protecţia populaţiei şi a bunurilor;
             - pregătirea la standarde internaţionale a ofiţerilor poliţiei locale;
             - pregătirea instructorilor, în special în cadrul programelor de cooperare;
             - operaţiuni de monitorizare şi observare;
             - operaţiuni umanitare.

Angajarea în misiuni/operaţiuni:
            FJE poate interveni în toate cele trei nivele de intensitate ale unei crize, după cum urmează:
            a) Gestionarea militară a crizei, ce permite angajarea FJE în sprijinul forţelor militare pentru a desfăşura misiuni de restabilire şi menţinere a ordinii publice şi de poliţie judiciară;
            b) Faza de tranziţie, (criză de intensitate medie), asigurând integral misiuni de menţinere şi restabilire a ordinii, precum şi misiuni de poliţie judiciară permiţând în acest fel dezangajarea forţei militare;
            c) În faza teatrului de operaţii stabilizat, fiind capabilă să îşi execute misiunile sub autoritate civilă, să se integreze forţei de ordine internaţionale şi să efectueze acţiuni de cooperare cu autorităţile locale.

5. Angajamente curente

În prezent Forţa de Jandarmerie Europeană este implictă în cadrul Misiunii NATO de Pregătire din Afganistan (NTM-A). 
  
6. Participarea Jandarmeriei Române la FJE

În luna iunie 2005, Jandarmeria Română şi-a manifestat interesul pentru apropierea de Forţa de Jandarmerie Europeană. Urmare a demersurilor întreprinse la nivel intern, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat, prin Hotărârea nr. 43/2006, iniţierea demersurilor pentru obţinerea statutului de observator al României pe lângă FJE.

În aprilie 2006, sub semnătura ministrului de externe şi ministrului administraţiei şi internelor din România, scrisorile oficiale prin intermediul cărora ţara noastră a solicitat acordarea statutului de membru observator în cadrul FJE au fost trimise Preşedinţiei CIMIN.

Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, ultima condiţie necesară ţării noastre pentru a aplica direct în vederea dobândirii statutului de membru cu drepturi depline în cadrul FJE, au fost reluate demersurile interne pe linia dobândirii acestui statut. Astfel,  prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 46/2008, s-a aprobat iniţierea demersurilor vizând obţinerea de către România a statutului de membru la Forţa de Jandarmerie Europeană. 
În luna mai 2008, ministrul de externe şi ministrul internelor şi reformei administrative au trimis către Preşedinţia Portugheză a CIMIN, scrisoarea oficială prin care se solcita obţinerea, de către România, a statului de membru FJE.

Răspunsul pozitiv al Preşedinţiei CIMIN a fost transmis către Ministerul de Externe în luna august 2008, cu precizarea că statutul de membru cu drepturi depline va fi acordat la următoarea reuniune a CIMIN, programată a se desfăşura la sfârşitul lui 2008.

În acest context, inspectorul general al Jandarmeriei Române a semant la Coimbra, în Portugalia, la 17 decembrie 2008, Declaraţia privind acordarea statutului de membru FJE pentru România, prin care ţara noastră a subscris documentelor şi aquis-ului FJE. 

Din punct de vedere al derulării procesului de afiliere a României la Forţa de Jandarmerie Europeană, încă din prima jumătate a anului 2009 au fost întreprinse activităţile specifice iniţierii procesului de creare a cadrului legal intern pentru aderarea la Tratatul F.J.E.