Pază obiective și transporturi

Principalele acte normative care reglementează activitătile Jandarmeriei pe linie de pază obiective:

Paza obiective la nivelul Jandarmeriei Române se organizează şi execută în baza următoarelor acte normative:

 • Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi   protecţia   persoanelor, cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
 • Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;
 • Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi;
 • H.G. nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2 şi 4 la H.G. nr. 1486/2005;
 • H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia magistraţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Decretul nr. 566/1968 pentru ratificarea Convenţiei de la Viena din 18 aprilie 1961, cu privire la relaţiile diplomatice;
 • Decretul nr. 481/1971 pentru aderarea României la Convenţia din 24 aprilie 1963, cu privire la relaţiile consulare.

 1. În conformitate cu prevederile articolului 6 din Legea nr. 333/2003 Jandarmeria Română  asigură paza obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărarea ţării, activitatea statului, economie, ştiinţă, cultură şi artă, ale unor instituţii din domeniul financiar bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenţii şi reprezentanţe economice străine, a sediilor unor organizaţii internaţionale, precum şi a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigură cu efective de jandarmi.
 2. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, completată şi modificată prin H.G. nr. 191/2008, Jandarmeria Română asigură paza şi protecţia la următoarele categorii de obiective:
 • obiective de importanţă deosebită pentru activitatea statului;
 • obiective de interes strategic;
 • localurile misiunilor diplomatice şi ale unor agenţii şi reprezentanţe economice străine;
 • sediile unor organisme şi organizaţii internaţionale;
 • obiective economice;
 • obiective financiar-bancare;
 • transportul corespondenţei clasificate;
 • conducte magistrale de transport produse petroliere şi instalaţiile aferente acestora;
 • alte obiective, stabilite prin hotarârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, la care se va asigura paza şi protecţia, pe timpul declarării mobilizării.

      I. Paza cu efective de jandarmi se instituie prin:

 • Hotărâre de Guvern;
 • Ordin al ministrului afacerilor interne;
 • Ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române;
 • La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situatii care nu suferă amânare, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, ministrul afacerilor interne poate aproba asigurarea temporară a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale, altele decât cele prevazute de legislaţia în vigoare.

Situatii care nu suferă amânare sunt stările de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine şi tulburarea gravă a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată, care impun luarea de îndată sub pază cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafeţe de teren, precum şi situatiile în care organele de stat cu atribuţii în domeniul apărarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în caz de pericol iminent, solicită expres această intervenţie.

Paza şi protecţia cu efective de jandarmi, la alte obiective decât cele prevăzute de lege, se instituie numai în condiţiile suplimentării, potrivit legii, a efectivelor şi bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

În unitătile unde, concomitent cu paza asigurată cu efective de jandarmi, funcţionează şi paza proprie sau prin societăţi specializate de pază şi protecţie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de pază realizat şi condus de către jandarmerie.

      II. Paza cu efective de jandarmi se ridică prin:

 • Hotărâre de Guvern;
 • Ordin al ministrului afacerilor interne;
 • Ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române;

Ridicarea pazei se face la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, în toate situaţiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituită aceasta, nu respectă obligaţiile prevăzute de lege sau cele contractuale, refuză încheierea ori reactualizarea contractului.
   Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atenţionarea în scris a conducătorilor acestora, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române.
   Paza cu efective de jandarmi, aprobată pentru situaţii care nu suferă amânare se ridică după încetarea situaţiei deosebite care a impus instituirea acesteia.

Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de pază, a condiţiilor stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 1486/2005, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul are urmatoarele obligaţii pentru efectivele care asigură paza și protecția obiectivelor:

 • Spaţii de lucru, conform normelor Ministerului Afacerilor Interne;
 • Încăperi/spaţii adecvate cu dotările şi amenajările necesare pentru funcţionarea posturilor de pază şi control acces (similare);
 • Împrejmuirea obiectivului cu gard din elemente prefabricate sau din sârmă ghimpată având cornişe, în raport de dispunerea şi specificul obiectivului;
 • Realizarea iluminatului de securitate al perimetrului, al punctelor vitale din interiorul obiectivului şi al căilor de acces cu lămpi fluorescente, orientate către exterior;
 • Foişoare sau cabine după necesar, dotate cu mijloace de încălzire şi legătură, precum şi cu reflectoare (faruri) orientabile, pentru dirijarea fasciculului de lumină;
 • Mijloacele tehnice de pază, alarmare şi sisteme împotriva efracţiei, care vor fi amenajate în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, care vor fi conectate la dispeceratele proprii din obiective deservite de jandarmi sau la dispeceratele unităţilor (subunităţilor) de jandarmi;
 • Mijloacele tehnice pentru asigurarea legăturilor cu fir şi a celor radio digitale dintre elementele de dispozitiv, corpul de gardă şi eşaloanele superioare acestora;
 • Mijloace tehnice pentru executarea controlului antiterorist asupra persoanelor şi autovehiculelor.

În conformitate cu prevederile:

 • art. 19 lit. j) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,
 • art. 24 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,

JANDARMERIA ROMÂNĂ asigură paza transporturilor de bunuri și valori constând în:

Sume de bani
Titluri de credite
Metale
Cecuri
Alte înscrisuri de valoare
Pietre prețioase.

În conformitate cu prevederile:

 • art. 19 lit. j) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,
 • art. 24 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,

JANDARMERIA ROMÂNĂ asigură paza transporturilor cu caracter special constând în:

Armament - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
Muniție - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
Tehnică de luptă - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
Materii explozive - Legea nr. 126/ 1995 privind regimul materiilor explozive
Stupefiante
Materii/ substanțe periculoase - Acord ADR vol. I și vol. II/2017
Substanțe toxice - Acord ADR vol. I și vol. II/2017.
Materii nucleare și radioactive - Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

Alte acte normative cu incidență asupra misiunii de asigurare a pazei transporturilor cu efective de jandarmi:

 • Hotărârea nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi (Anexa 4, Capitolul IV, punctul B);
 • OMAI nr. 5/2017 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne;
 • OMAI nr. 67/2017 privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
 • pentru a beneficia pe timpul transportului de pază cu efective de jandarmi pentru anumite categorii de produse cu caracter special este necesară eliberarea prealabilă a unei licențe de către Departamentul pentru Controlul Exporturilor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (ANCEX).

Lista produselor militare care fac obiectul operațiunilor de export, import și transfer din sau în teritoriul României, ori aflate în tranzit pe teritoriul României, în vederea asigurării pazei și protecției de către efectivele de jandarmi poate fi consultată aici.

În situația în care bunurile, valorile și produsele cu caracter special fac parte din categoriile menționate anterior, este necesară asigurarea pazei transportului cu efective de jandarmi.

În vederea asigurării pazei transporturilor, lista unităților de jandarmi poate fi consultată pe www.jandarmeriaromana.ro/teritoriu. Pentru reducerea costurilor aferente executării misiunii de asigurare a pazei transporturilor cu efective de jandarmi, este recomandat ca unitatea de jandarmi selecționată pentru încheierea contractului de prestări servicii să fie unitatea aflată la locul de preluare/ predare al transportului.